Faculty & Staff

อาจารย์ ดร. พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์
ติดต่อ
02-579-5566 ต่อ 4607
fhumppr@ku.ac.th
02-942-8073
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
 • -

อาจารย์ ดร. พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์

ตำแหน่ง
 • หัวหน้าภาควิชา/ประธานบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว)
Education
 • PhD. (Hospitality, Leisure and Tourism Management) Oxford School of Hospitality Management Oxford Brookes University, Oxford UK
 • MBA.Business School University of Massachusetts, US
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ภาควิชาการจัดการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
Area of Specialization
 • Strategy
 • Policy and Performance of International Hotel Groups
 • การจัดการการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
Responsible Subjects
 • 01390371 การดำเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า
 • 01390113 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและบริการอาหาร
 • 01390490 สหกิจศึกษา
 • 01390472 การจัดการรายได้ในอุตสาหกรรมบริการ
 • 01583490 สหกิจศึกษา (นานาชาติ)
Publication
 • เอกสารประกอบการบรรยาย: วิชาการดำเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิชาระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจท่องเที่ยว วิชาสหกิจศึกษา วิชาธุรกิจการบิน วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและบริการอาหาร การจัดการรายได้ในอุตสาหกรรมบริการ
 • Prototype development of forest bathing tourism activities for tourism destinations in Thailand.
 • ผู้ร่วมวิจัย โครงการจัดทำแผนการฝึกอบรม/การเรียนการสอน(Studing/Training Plan) และสื่อประสมประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professsionals-MRA กลุ่มสาขาธุรกิจโรงแรม แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service)
 • ผู้ร่วมวิจัยโครงการศึกษาการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี โดยรับผิดชอบด้านการท่องเที่ยว
 • Internationalisation of Domestic Hotel Chain in Thailand.
 • Analysed and formulated marketing strategies for Greerco Company during their new range of counter current contractor.
 • -Rodtook, P. and Altinay, L. (2013), “Reasons for internationalisation of domestic hotel chains in Thailand”, The Journal of Hospitality and Marketing Management, Vol.22, No.1,pp.92-115.
 • สินีนาถ พลอยศรีธรรมชาติ, กชมน ทิมให้ผล, พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์ (2560) "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศของกลุ่มนักท่องเที่ยววัยเกษียณชาวไทยในกรุงเทพมหานคร", ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14, 7 ธันวาคม 2017, นครปฐม ประเทศไทย
 • จิตติคุณ กรองกันภัย, ชวัลวิทย์ จุลวิชิต, วศิน อารัมภ์สกุล, พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์, (2560) "เกณฑ์ในการเลือกที่พักและร้านอาหารให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวจีน กรณีศึกษาบริษัท: CCT Express จำกัด", ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14, 7 ธันวาคม 2017, นครปฐม ประเทศไทย
 • พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์ ประพนธ์ โอสถสัมพันธ์สุข 2561 โครงการเรื่อง แอปพลิเคชั่นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามที่ตั้งพื้นที่สถานีวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภายใต้การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาลใน การส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ หน้า 1-275
 • พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์ มานิต ชาญสุภาพ อนุสรณ์ วงศ์อ๊อด 2561 โครงการเรื่อง. เรื่อง ระบบแนะนำสถานที่ ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบมีส่วนร่วมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ภายใต้โครงการเกษตร อาหาร และ เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภายใต้การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ หน้า 1-30
 • พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์ ประพนธ์ โอสถสัมพันธ์สุข 2561 “การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในประเทศไทย (Thailand Agritourism)” โครงการสังคายนาวิชาหลักสาขาเกษตรศาสตร์ระดับนานาชาติเพื่อสร้างภาวะผู้นำวิชาการด้านการเกษตร
Extra Circular Activities and Academic Service