Philosophy

ภาควิชาศิลปาชีพมีปรัชญาและปณิธานในการผลิตบัณฑิตให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความเป็นเลิศทางการศึกษาด้านธุรกิจบริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร รวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

Vision

ภาควิชาศิลปาชีพเป็นภาควิชาที่มีความเป็นเลิศทางการศึกษาด้านธุรกิจบริการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

Mission

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2. ศึกษาและวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านนี้ให้อยู่ในระดับสากล
3. บริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนมีภูมิปัญญาระดับอาชีพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสานโยงเอกลักษณ์และมรดกไทยให้เป็นสิ่งดึงดูดใจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย

Objective

1. พัฒนาและสร้างหลักสูตรทางการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัยตรงกับมาตรฐานสากลและตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
2. ผลิตงานวิจัยและสร้างความร่วมมือทางการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการด้านการจัดการและการวางแผนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้